Comunicat de la CUP, ERC, PSC i PDECat davant la manca de transparència i de diàleg del govern municipal

La manca de planificació i transparència en la gestió municipal, que porta a anar sempre improvisant, tard i amb presses; el dèficit democràtic a l’hora de facilitar l’accés a la informació i control dels grups a l’oposició; el desinterès a dialogar cercant la participació i el consens necessari, des de la discrepància, amb el conjunt dels grups municipals a l’oposició, fan que la nostra percepció, així com la de gran part de la ciutadania, sigui la d’un govern unidireccional, perillosament autosuficient i per tant en la senda de la decadència, de continuar en aquesta línia.

Properament farà un any i mig que l’Agrupació Veïns de Sant Cebrià va guanyar les eleccions a Sant Cebrià creant unes expectatives miraculoses en gran part de la ciutadania des del desconeixement absolut de la nostra realitat i del que implicava governar amb imparcialitat i transparència en ares de l’interès general. Van aconseguir 5 regidors sense arribar a la majoria absoluta i per tant amb la necessitat d’arribar a acords i consensos per tal de governar. Des d’un principi vàrem entendre que un govern novell en la política municipal podía cometre errades, conseqüència de la seva inexperiència. Passat ja un temps prudencial, voldríem fer públic que aquesta inexperiència inicial ja no pot ser justificació per continuar mantenint aquestes actituds inadequades, per la qual cosa, creiem necessari dóna’ls-hi un toc d’atenció i fer-les públiques.

Opacitat en la informació, unilateralitat en la contractació, arbitrarietat en la gestió del personal, manca de diàleg i consens amb l’oposició a l’hora de prendre decisions importants per a l’interès general.

L’actual equip de govern ha contractat unilateralment serveis externs d’assessorament, de comunicació i malgrat acords aprovats en ple de fer-los públics continuen sense publicar ni els contractes, ni el cost, ni la norma legal de la seva contractació, etc. Hem tingut coneixement d’aquestes contractacions després de consumades les mateixes, sense ser informats prèviament, i per tant sense ni poder opinar. Paral·lelament s’estan iniciant processos de caràcter arbitrari i selectiu que acabaran amb tota seguretat amb acomiadaments, tot això sense un anàlisi global de la situació de tot el personal. Efectivament les competències d’alcaldia són molt àmplies i no totes les contractacions, en funció del temps i la quantia, han de passar pel ple, però què menys que per transparència, qualitat democràtica i respecte a l’oposició, amb la qual necessiten comptar per a altres aprovacions plenàries, actuïn d’una manera més curosa, com a mínim informant prèviament i escoltant les seves opinions, intentant també cercar el consens malgrat no sigui preceptiu, a fi de propiciar dinàmiques més democràtiques, més participatives que desprès facilitarien consensos que són competència del ple. No es pot prescindir absolutament dels regidors/es de l’oposició i mantenir-los al marge idesprés pretendre arribar a consensos només quan en són necessaris i imprescindibles per aconseguir aprovacions plenàries.

Manca de respecte a l’oposició no responent als recursos i no facilitant l’accés a la informació municipal per al compliment de la funció de fiscalització i control a la que té dret l’oposició.

S’han presentat diferents recursos o instancies per part dels grups municipals, alguns fins i tot signats per tots o per diferents grups municipals i el govern municipal no els ha donat resposta, optant sistemàticament pel silenci administratiu, deixant palesa la seva manca de consideració i respecte vers l’oposició com també fa moltes vegades amb els nostres veïns i veïnes.  També hem de manifestar l’escassa facilitat d’accés a la informació municipal per al compliment de la funció de fiscalització i control a la que té dret l’oposició. Per a poder accedir al contingut de les instàncies fetes per la ciutadania així com a les respostes donades a les mateixes, només es pot accedir de 14 a 15h. en les oficines municipals. Els horaris laborals de la immensa majoria dels regidors/es en l’oposició no són compatibles i en conseqüència es dificulta l’accés a la informació.

Urbanitzacions. Deixadesa i manca de participació dels representants de les diferents urbanitzacions i dels grups municipals en els temes que els hi afecten.

Existeix un Consell Municipal de Participació Ciutadana per a Assumptes de les Urbanitzacions. Un consell que no s’havia reunit encara durant l’actual mandat i que finalment ho ha fet aquest octubre davant la insistència de l’oposició, malgrat

l’obligatorietat de fer-ho. És significatiu que fins i tot fa pocs mesos es va acordar per unanimitat una modificació del reglament per millorar la participació i fer el seguiment de les urbanitzacions i fins aquest moment el govern no ha tingut cap pressa en portar a terme aquestes millores.

En quan a la netedat dels carrers, hi ha la sensació general que cada vegada els carrers de les urbanitzacions estan més bruts i no només de les urbanitzacions, també els del casc urbà. El sistema anterior de neteja segurament podia ser millorable, però retirar la maquinària i només portar la neteja amb operaris municipals a peu, en condicions molt penoses per als treballadors, és del tot insuficient i per tant ineficient i on han tingut que contractar puntualment una l’empresa per fer alguna neteja. Creiem que amb el criteri i participació de la totalitat dels membres de l’ajuntament, segurament es podrien prendre decisions més adequades i eficients.

Improvisació, manca de planificació i diàleg.

Podríem enumerar diverses, però per no estendre’ns, una de les darreres, ha estat la supressió del Servei Municipal d’Atenció Pedagògica. Un servei mancomunat entre els ajuntaments de Sant Cebrià i Sant Pol des del 2005 que oferia atenció als nens i nenes amb necessitats logopèdiques i psicopedagògiques. El govern de Sant Cebrià enlloc de posar sobre la taula un nou acord entre els dos ajuntaments per tal de millorar la gestió d’aquest servei, consultar l’opinió de la resta de regidors/es de l’oposició en la cerca de la millor solució al respecte, va optar per rescindir el conveni unilateralment, amb l’autosuficiència que els caracteritza, sense cercar consens escoltant l’opinió de la resta de regidors/es de l’oposició al respecte, dificultant les relacions amb el municipi veí per a futures col·laboracions, en poques paraules, renunciant a la via de la negociació i el consens. Estem convençuts que entre tots haguera estat més fàcil trobar la millor solució i evitar els conflictes i en definitiva oferir el servei més adequat i eficient per als usuaris, optimitzant el cost del servei. És imprescindible la col·laboració i una política de bon veïnatge entre municipis veïns, ja que necessàriament cada vegada més hi haurà necessitat de treballar conjuntament. Actituds com la del govern de Sant Cebrià l’únic que aconseguirà es tancar-nos la porta a futures col·laboracions. A tall d’exemple aquesta manca de diàleg ha comportat també que l’Ajuntament de Sant Pol hagi retirat la possibilitat d’aparcar a les zones blaves d’aquell municipi els nostres vilatans que anaven a treballar.

Augment de la despesa en dietes,

Des de principis de legislatura tenim a part de l’alcaldessa un regidor amb dedicació al 80%, el que no ha comportat un augment de l’eficàcia del govern. i si en canvi s’ha augmentat la despesa en dietes. No creiem que sigui necessari que quan s’assisteix a una formació calgui que el nostre poble els pagui un menú de 25€.

En definitiva, els signants volem manifestar públicament la nostra predisposició per treballar de forma propositiva i constructiva, però perquè això sigui possible, cal que el govern de Sant Cebrià, assumeixi que és un govern en minoria, que necessita de la participació i les aportacions de l’oposició cercant consensos amplis i que ha de fer un esforç extra per portar a terme una política en clau de participació i de transparència reals, responent a tots els recursos i escrits, tant a la ciutadania com a l’oposició, facilitant la informació, treballant des de la planificació, cercant el diàleg, la participació i els consensos més amplis possibles, deixant de banda l’autosuficiència que impliqui el menysteniment envers l’oposició. “No es pot caure en la prepotència en cap cas, menys quan es governa en minoria”.

Si aconseguim entre tots i totes, que aquesta dinàmica del govern municipal canviï, el nostre poble sortirà guanyant. Si el govern no entén o no vol entendre que cal canviar i millorar la seva forma d’actuar, deixant de banda la unilateralitat, facilitant la participació i les aportacions de l’oposició i de la ciutadania, estarem abocats a un mandat poc fructífer, instal·lat i rodolant en la senda de la decadència, frustrant les expectatives creades en la ciutadania i en els seus representants municipals. Desitgem que aquest comunicat s’entengui com un toc d’atenció al Govern municipal i en clau positiva, per a aconseguir entre tots i totes un poble més participatiu, més eficient, més transparent, més democràtic, en definitiva un poble millor per als cebrianencs i cebrianenques.